Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR:

TRIMFORM
Serupvej 10
7620 Lemvig

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem køber og sælger i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

§ 1: Pris
Pkt. 1. 1. Alle priser er i DKK inkl. moms og ekskl. levering. Forsendelsesomkostninger gælder KUN for DK.

§ 2: Levering
Pkt. 2. 1. Levering finder sted til nærmeste pakkeshop i løbet af 2-5 hverdage, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes købers handling eller undladelse.

Pkt. 2. 2. De i pkt. [7. 1.] nævnte omstændigheder.

Pkt. 2. 3. Ved disse forsinkelser har sælger ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

§ 3: Betaling
Pkt. 3. 1. Medmindre andet er aftalt, er betaling kontant via PayPal.

§ 4: Forsinkelse
Pkt. 4. 1. Indtræder forsinkelse, er køber med det af pkt. [2. 1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

§ 5: Fejl og mangler
Pkt. 5. 1. Køber er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer køber senere end 3 hverdage efter modtagelsen af produktet, mister køber adgangen til at gøre manglen gældende. Sælger er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for 14 dage.

Pkt. 5. 2. Sælger hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til leverandørudbyderen (postvæsnet m.fl.).

§ 6: Ansvar
Pkt. 6. 1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har sælger intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
Pkt. 6. 2. I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.I øvrigt enhver omstændighed som sælger ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
Pkt. 6. 3. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 6. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til en evt. underleverandørs forsinkelse eller manglende udførelse er en af disse omstændigheder eller virksomhedens ophør.
Pkt. 6. 4. Sælger hæfter ikke for købers driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af købers retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 6. 3., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
Pkt. 6. 5. Sælger er ikke ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting.
Pkt. 6. 6. Sælger er aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på købers ejendom, medmindre det dokumenteres, at der fra sælgers side er handlet med grov uagtsomhed.
Pkt. 6. 7. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.
Pkt. 6. 8. I tilfælde af at sælger i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er sælger pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

§ 7: Købeloven
Pkt. 7. 1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalenstekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for retten i Holstebro i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

CVR nr.: 30429567

www.trimform.eu